Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Kategorie

Regulamin Sklepu Internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://nsr.pasaz24.pl prowadzony jest przez Daniela Szczepaniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  Nowoczesne Salony Rowerowe Daniel Szczepaniak z siedzibą w Polkowicach ul. Miłosna 16 wpisanego do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Burmistrza Polkowic, Ewidencja Działalności Gospodarczej  pod nr 003677, nr NIP 6921137889, nr Regon 390919005.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Nowoczesne Salony Rowerowe Daniel Szczepaniak Szczepaniak oraz prawa i obowiązki użytkownika.
 3. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie/

§ 2 Definicje:

 1. Usługodawca, Administrator, Sprzedawca -Nowoczesne Salony Rowerowe Daniel Szczepaniak Szczepaniak z siedzibą w Polkowicach wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Burmistrza Polkowic, Ewidencja Działalności Gospodarczej  pod nr 003677, nr NIP 6921137889, nr Regon 390919005.
 2. Użytkownik- Klient oraz osoba która korzysta z materiałów stanowiących zawartość sklepu internetowego Nowoczesne Salony Rowerowe Daniel Szczepaniak Szczepaniak,
 3. Klient –  pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
 4. Konsument- osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Zamówienie – jednostronne oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności: rodzaj i liczbę towaru
 6. Sklep- sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny na stronie internetowej www.nsr.pasaz24.pl,
 7. umowa zawarta na odległość - umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
 8. trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

§ 3 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje w momencie rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego. Za rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Internetowego uważa się w szczególności:
  1. dodanie towarów do koszyka, 
  2. utworzenie konta Użytkownika (rejestrację), 
  3. złożenie Zamówienia.
  4. Dodanie towarów do koszyka polega na wybraniu towaru którym jesteśmy zainteresowani  ze strony internetowej Sklepu internetowego, określenie jego ilości oraz kliknięcie odpowiedniego pola na stronie – Do koszyka. Stan koszyka możemy sprawdzić klikając przycisk „Zobacz” widoczny na stronie Sklepu internetowego.
  5. Utworzenie konta Użytkownika (rejestracja) przebiega dwuetapowo i polega na manualnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie http://www.nsr.pasaz24.pl/user/register – czynnościami niezbędnymi jest podanie adresu mailowego i hasła.
  6. Aktywacja konta Użytkownika nastąpi po kliknięciu w link wysłany na adres mailowy podany przy rejestracji. Drugim etapem rejestracji jest wypełnienie obowiązkowych pól w zakładce „Moje konto”. Wymagane jest podanie co najmniej: imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail oraz hasła (wymagane pola oznaczone są czerwoną *).
  7. Aby utworzyć konto Użytkownika koniecznym jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu. Następnie należy kliknąć pole „Dalej” – w tym momencie konto Użytkownika zostaje utworzone, o czym Użytkownik jest informowany komunikatem „Twoje konto zostało utworzone” (w sytuacji gdy rejestracja konta Użytkownika została przeprowadzona w związku ze składaniem Zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę kontynuacji składania zamówienia.
  8. Złożenie Zamówienia (w tym zawarcie umowy sprzedaży) zostało dokładnie opisane w § 4 niniejszego regulaminu.
  9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
  10. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  11. Zasady wypowiadania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zostały omówione w dalszej części regulaminu.

§ 4 Zamówienie

 1. Zamówienia na towary są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówień umieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 2. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi przyjęcie oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego
  i wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zamówienia.
 3. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 4. Złożenia Zamówienia poprzez formularz zamówień.
 5. W celu złożenia Zamówienia należy wybrać interesujący nas (Klienta) produkt ze strony internetowej Sklepu internetowego następnie dodać go do koszyka poprzez kliknięcie odpowiedniego pola na stronie - zgodnie z §  3  ust. 1 litera a.
 6. gdy w koszyku znajdują się już wszystkie interesujące nas (Klienta) produkty przechodzimy do kolejnych podstron używając przycisku „Kupuj ”.
 7. zostajemy przekierowani do podstrony podzielonej na trzy sekcje. Górna o nazwie „Jestem zarejestrowanym klientem i mam już konto”, środkowa „Nowy klient” oraz dolna „Kasa”.
 8. Zarejestrowani Klienci (posiadający już konto Użytkownika) wpisują swój login i hasło podane podczas zakładania konta Użytkownika oraz klikają „Zaloguj”. (Gdyby hasło zostało zapomniane można skorzystać z opcji „Przypomnij hasło” znajdującej się pod przyciskiem „Zaloguj”).
 9. Klienci, którzy nie posiadają konta Użytkownika mogą wybrać możliwość składania Zamówienia bez tworzenia konta Użytkownika (logowania), w tym celu klikają „Kupuj” w sekcji „Mój koszyk”, a następnie w wyświetlonym formularzu podają wszelkie niezbędne dane do zrealizowania Zamówienia tj. dane teleadresowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu (wymagane dane oznaczona się znakiem gwiazdki*) oraz klikają przycisk „Przejdź dalej” (w tym miejscu niezbędne jest również dokonanie akceptacji niniejszego regulaminu.
 10. następnie należy określić sposób dostawy towaru oraz określić formę płatności.
 11. Używając przycisku „Złóż zamówienie” Klient przechodzi do podstrony, w której znajdą się wszelkie informacje dotyczące zamówienia
 12. Klient będący Konsumentem otrzymuje informacje: tj :

1)     przedmiot zamówienia

2)     jednostkowa oraz łączna cena zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (o ile występują),

3)     wybranego sposobu dostawy i sposobu płatności,

4)     sposobie i terminie zapłaty;

5)     sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

6)     sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy,

7)     kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

8)     braku prawa odstąpienia od umowy lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;

9)     obowiązku sprzedawcy dostarczenia rzeczy bez wad;

10)   istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji ;

11)   minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;

12)   funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;

13)   mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem,
o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;

 1. Następnie należy uważnie sprawdzić czy wszystko się zgadza i potwierdzić przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Sprzedawca nie posiada Kodeksu dobrych praktyk.
 3. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży.
 5. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres e-mail przez Sprzedawcę. Wiadomość ta zatytułowana „Potwierdzenie złożenia zamówienia”.
 6. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 7. Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
 8. Link do niniejszego regulaminu
 9. Następnie Klient otrzymuje od Sprzedawcy (na podany przez Klienta  adres e-mail) wiadomość zatytułowaną "Zamówienie przyjęte do realizacji", które zawiera oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 10. Oferta złożona przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia ( w razie wątpliwości Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania potwierdzenie przyjęcia zamówienia w ciągu 24 h).
 11. Umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 ust. 9 lit. e.

 • § 5 Odbiór, Dostawa, Płatność

 1. Klient może wybrać sposób dostawy towaru spośród dostępnych opcji pojawiających się przy składaniu zamówienia. W każdym wypadku możliwy jest odbiór osobisty w Siedzibie firmy pod adresem  ul. Miłosna 16, 59-100 Polkowice od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17.
 2. Wraz z dostarczeniem towaru Sprzedawca przekazuje konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy obejmujące informacje o których mowa w § 4 ust. 6 .
 3. Na czas oczekiwania Klienta na przesyłkę składają się: czas kompletowania zamówienia i czas dostawy przesyłki.
 4. Czas kompletowania zamówienia wynosi maksymalnie do 2 dni roboczych, z tym że Zamówienia złożone i przyjęte do realizacji do godz. 14:00 w dni robocze są realizowane tego samego dnia. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:
 5. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia umowy zgodnie z § 4 do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów;
 6. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem  bądź też płatności za pośrednictwem Alior, BGŹ BNP PARIBAS oraz Santander (Kredyt)- od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów;
 7. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru/dostawy towaru wybranego przez Klienta:
 8. Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych 2 dni roboczych;
 9. Paczki pocztowe dostarczane są w ciągu deklarowanych 3 dni roboczych.
 10. O ile strony nie umówiły się inaczej, umowa powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.
 11. Uwagi dotyczące odbioru towaru:
 12. Paczka pocztowa (Poczta Polska SA) - Paczki dostarczane są pod podany adres. Jeżeli pracownik Poczty Polskiej nie zastanie pod nim osoby upoważnionej do odbioru przesyłki zostawia zawiadomienie (tzw.awizo). należy się po nią zgłosić w ciągu 14 dni (od dnia następnego po dniu doręczenia awiza) do najbliższego Urzędu Pocztowego w celu jej odebrania. Po tym terminie towar będzie zwrócony do magazynu Sprzedawcy;
 13. Paczka kurierska - Paczki/drobnica/paleta dostarczane są pod wskazany adres. W przypadku nieobecności odbiorcy, Kurier pozostawia awizo z zaznaczonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki oraz ze wskazaniem gdzie
  i kiedy odbiorca może osobiście odebrać przesyłkę, jeśli podany przez Kuriera ponowny termin odbiorcy nie odpowiada. W przypadku braku odbioru przesyłka zwracana jest do Sprzedawcy.
 14. PAMIĘTAJ, że po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia masz prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika (ZALECANE).
 15. PAMIĘTAJ, że jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności również na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona(ZALECANE).
 16. PAMIĘTAJ, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważysz ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, to masz prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki(ZALECANE).
 17. Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. 
 18. Ceny wszystkich towarów uwidocznionych na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne daniny publiczne. Cena nie zawierają jednak kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia .
 19. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 20. Klient dokonuje płatności w następującej formie:
 21. płatność przy odbiorze przesyłki (dla przesyłek za pobraniem);
 22. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 23. płatność za pośrednictwem Alior, BGŹ BNP PARIBAS oraz Santander (Kredyt).
 24. gotówką w siedzibie Sprzedawcy w przypadku odbioru osobistego- od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 17.

 • § 6 dane osobowe

 1. Dane Użytkownika / Klienta wpisane w formularzu rejestracyjnym lub zakupu zostają za jego zgodą wprowadzone do bazy danych sklepu internetowego http://nsr.pasaz24.pl. Administratorem tych danych jest  Nowoczesne Salony Rowerowe Daniel Szczepaniak z siedzibą w Polkowicach wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Burmistrza Polkowic, Ewidencja Działalności Gospodarczej  pod nr 003677, nr NIP 6921137889, nr Regon 390919005.
 2. Baza danych sklepu http://nsr.pasaz24.pl została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom/Klientom składania Zamówień oraz ich realizacji i nie jest udostępniana innym podmiotom. 
 3. Baza danych Sklepu internetowego została stworzona w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany czy też rozwiązania stosunku umownego (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowa sprzedaży).
 4. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi przewozu towaru do Klienta podmiotom wskazanym w § 5 w zależności od wyboru Klienta:
 5. 4LOGIS Money Save Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 01-445 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 17 lok.415/416) REGON: 141740992, NIP: 1181996830;
 6. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000334972;
 7. TNT EXPRESS WORLDWIDE z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa) numer
  w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000017387.
 8. Klient ma prawo do weryfikacji swoich danych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawy.
  W celu realizacji tych uprawnień prosimy Użytkownika/ Klienta o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub
  z adresu http://nsr.pasaz24.pl.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w Sklepie internetowym.
 10. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika / Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego:
 11. nazwisko i imiona Użytkownika / Klienta lub nazwa firmy,
 12. adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby,
 13. adres do dostawy, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt b,
 14. adres elektroniczny (adres e-mail),
 15. numer telefonu,
 16. numer NIP (opcjonalnie, dla firm).
 17. Usługodawca zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.  wskazuje, że podanie danych z §6 ust.7 lit.  a, c, d i e jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną
  (z wyjątkiem usługi „newslettera ” dla której wystarczające jest podanie adresu elektronicznego – adresu email).
 18. Sprzedawca wykorzystuje technologię Plików Cookies.  Cel , warunki przechowania lub dostępu do nich znajdują się
  w Polityce Prywatności

 • § 7 Reklamacje dotyczące zakupionego towaru. Gwarancje.

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy [email protected]
 3. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieniu rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Nie dotyczy to sytuacji gdy rzecz był a już wymieniana lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość swojemu obowiązkowi.
 5. Jeżeli klient jest konsumentem może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów
  w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym terminie bez nadmiernych niedogodności dla klienta.
 8. Jeżeli konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się że żądanie to uznał z uzasadnione.
 9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie do miejsca , w którym rzecz została wydana kupującemu.
 10. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez klienta byłoby nadmiernie utrudnione, klient obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 11. Jeżeli klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania
  w terminie 14 dni, uważa się że żądanie to uznał za uzasadnione.
 12. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.
 13. W sytuacji gdy na sprzedawany towar udzielna jest gwarancja sprzedawca informuje o tym przy zawarciu umowy;
 14. Sprzedawca wydaje kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną dokument gwarancyjny.
 15. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 • § 8 Odstąpienie od umowy. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej..
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę , o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej- www.nsr.pasaz24.pl,  jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Konsument skorzystają z tej możliwości, sprzedawca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 9 Skutki odstąpienia od umowy

 1. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 2 , ust. 3 poniżej.
 2. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wystarczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że nie został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od konsumenta płatności,
  w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę), niezwłocznie,
  a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji
  o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 6. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte
  w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument jest zobowiązany odesłać lub przekazać sprzedawcy rzecz na adres Polkowice ul. Zubrzyckiego 16 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą  rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych
  z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 9 ust. 2 i 3 regulaminu.

§ 10 Zwrot zużytego sprzętu elektronicznego/elektrycznego

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym(Dz.U.nr 180,poz 1495), Klient, kupujący sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z takiej możliwości prosimy o odesłanie swojego zużytego sprzętu na adres: 

Nowoczesne Salony Rowerowe Daniel Szczepaniak Szczepaniak, ul. Miłosna 16 59-100 Polkowice 

 1. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

§ 11 Informacje dodatkowe

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 3. komputer z dostępem do Internetu
 4. przeglądarka internetowa: Opera, Mozilla Firefox lub Internet Explorer,
 5. Obsługa JAVA, FLASH
 6. System operacyjny Windows
 7. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit
 8. dostęp do poczty elektronicznej
 9. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 10. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów w wprowadzanych danych: 
 11. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku Zamawiam  Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj czy ilość towarów). W przypadku, jakichkolwiek niezgodności kierujemy się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego
  i odpowiednich jego podstronach.
 12. Poprawki wprowadzamy za każdym razem potwierdzając czynność przyciskiem „ Zapisz Zmiany”. W przypadku problemów prosimy o kontakt [email protected]
 13. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w zamówieniu zostanie wysłane  potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z informacjami o zamówieniu (wiadomość email zatytułowana „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”).
 14. W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany Zamówienia. Prawo to przysługuje  w ciągu 2 godzin od otrzymania potwierdzenia Zamówienia w dni robocze do godz. 14:00, a w pozostałych przypadkach w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania powyższego potwierdzenia.
 15. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres mailowy [email protected] z odpowiednią dyspozycją zmiany. Po dokonaniu korekty Zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres,
  w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.
 16. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

1)     Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje na dwa sposoby:

 1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy zgodnie z  § 3 (wiadomości email zatytułowane „Potwierdzenie otrzymania zamówienia” oraz „Zamówienie przyjęte do realizacji”) – dotyczy jedynie Zamówień składanych poprzez formularz zakupu;
 2. Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru regulaminu, specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
 3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 4. Informacja na temat wypowiadania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:
 5. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę (np. konto Użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn.
 6. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy [email protected] lub  też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu). Umowa
  w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.
 7.  Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
 8. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie skutkuje w żaden sposób   utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
 10. Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
 11. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. 2013 Nr 1422, ze zm.),
 12. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta   (t.j. Dz.U.  2012 Nr 1225,),
 13. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 14. Zmiany w regulaminie.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (stosowna informacja zostanie wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Użytkownika), a ponadto Użytkownik zostanie każdorazowo poproszony o akceptację regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
 16. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Użytkownik nie wypowiedział umowy
  o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
 17. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych  przez Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 18. Rozstrzyganie sporów.
 19. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 20. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
Witryna stworzona na platformie